Privacy Policy

Vår integritetspolicy

Integretetspolicy

Integritetspolicy för kunder

Senast uppdaterad: 2018-05-25

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2018-05-25 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.

Inledning

Vi på ACAD-International AB bryr oss om dig och dina personuppgifter! I den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Den gäller när du anlitar oss för våra tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter som förekommer i vårt arbete är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bank-in- och utbetalningsnummer och i vissa fall även organisationsnummer. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

ACAD-International AB, org.nr. 556695-3971, med postadress Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får ACAD-International AB tag på dina personuppgifter?

Personuppgifter som vi samlar in kommer normalt från dig själv eller ditt företag. Dessa förmedlas i samband med beställt arbete eller i annan kommunikation med någon anställd på ACAD-International AB.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar är:

  • Identitetsuppgifter: namn samt kundnummer (i vissa fall även organisationsnummer)
  • Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer samt e-postadress
  • Betalningsuppgifter: bank- och postgironummer

Varför behandlar ACAD-International AB uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund samt förbättra våra tjänster. Det innefattar kontakt med dig och eventuella tredje part under arbetets gång, leverans och fakturering av utfört arbete samt genomförande av kundundersökningar.

När har ACAD-International AB rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig efter intresseavvägning.

Om vi vill använda personuppgifterna i annat fall än vad som ursprungligen varit syftet kommer du alltid att få klar och tydlig information om detta innan personuppgifterna används i det nya syftet. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av ägare och anställda på ACAD-International AB och i vissa fall av ACAD-International ABs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skudda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Överföring till tredje land

Att överföra personuppgifter till tredje land innebär när personuppgifter som behandlas i ett EU/EES-land sprids till ett land utanför EU/EES-området. ACAD-International AB strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

ACAD-International AB sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. I och med större åtaganden regleras ansvarstider i bland annat ABK09. Gallringsrutiner för inaktiva kunder kommer att upprättas.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt lag. I dagsläget skyddas behandlingen av bland annat unika autentiseringsuppgifter hos personalen samt av brandväggar, antivirussystem och andra säkerhetssystem i dataöverföringen till servrarna.

Vilka rättigheter har du som kund?

I korthet innebär det att du som kund ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång:

På ACAD-International AB är vi öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett registerutdrag. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.

Rätt till rättelse:

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd:

Du kan begära att ACAD-International AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer vi inte att kunna radera dina personuppgifter på en gång eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling:

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar:

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos ACAD-International AB.

Rätt till dataportabilitet:

Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit ACAD-International AB. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att ACAD-International AB kan neka.

När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande och publiceras på websidan så fort den blir giltig.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Frågor, funderingar eller kommentarer om denna policy skickas skriftligen till ACAD-International AB, Sveavägen 151, 113 46 Stockholm, alternativt via e-post till integritetspolicy@acad.se.