många källor till buller

Samhällsakustik

Buller – en livsviktig aspekt i dagens stadsplanering

I en hållbar stad måste även ljudmiljön vara hållbar. Tillförsel av nya bullerkällor och utökning av de befintliga måste planeras och undersökas. Det är i slutändan människors välbefinnande vi måste värna om.

Trafikbuller

Trafikbuller är som regel den dominerande ljudkällan i staden. Därför måste man därför tidigt i planeringen titta på trafikbullrets inverkan på miljön. Om vi blir involverade redan i de initiala faserna i projekten kan vi bland annat hjälpa till med utformning av flerbostadshus så att bullernivåerna i lägenheterna minimeras.

Buller från industrier

Vad är en acceptabel bullernivå? Vi utför mätningar av buller från industrier och installationer. Ljuddata från mätningar kan sedan användas vid planering av ny bebyggelse och för att ta fram lämpliga bullerreducerande åtgärder för befintliga bullerkällor.

Bullerkartläggning för detaljplaner

Bra planering bygger på fakta. Vi utför beräkningar och mätningar av trafik- och industribuller i befintliga och nya områden. Resultaten och analyserna ligger sedan till grund för nya detaljplaner eller utökning av industriverksamheter.