många källor till buller

Samhällsakustik

Buller är en livsviktig aspekt i dagens stadsplanering

För att få hållbara städer måste även ljudmiljön vara hållbar. Tillförsel av nya och utökning av befintliga bullerkällor måste planeras och undersöka bland annat med avseende på akustik. Det är i slutändan människors välbefinnande vi måste värna om.

Trafikbuller

För att få hållbara städer måste planering av staden i tidiga stadier titta på inverkan av trafikbuller. Trafikbuller är på de flesta ställena den dominerande ljudkällan. När vi tidigt blir involverade i projekt kan vi hjälpa till med utformning av tex byggnader så att lägenheter kan utformas på ett effektivt sätt.

Buller från industrier

Vi utför mätningar av buller mot omgivningen från industrier och installationer. Ljuddata från mätningar används för att beräkna ljudnivåer i området. Resultatet kan användas vid planering av ny bebyggelse samt för att ta fram lämpliga bullerreducerande åtgärder för befintliga bullerkällor.

Bullerkartläggning för detaljplaner

Vi utför beräkningar och mätningar av trafik- och industribuller i befintliga och nya områden. Resultaten kan ligga till grund för nya detaljplaner eller utökning av industriverksamheter.