Byggnads- och Rumsakustik

Inom byggnader

Bra byggnadsakustik är en investering

Med bra akustik både mår och presterar vi bättre. Även om akustik kan vara ett komplext område ska akustiska lösningar vara både enkla och genomförbara. Det är vår devis och vårt arbetssätt. Även om projekten ofta innebär stora utmaningar kan vi tack vare vår långa erfarenhet och många års insamling av data hitta smarta lösningar som är både produktions- och kostnadseffektiva.

Mätningar - fakta för rätt beslut

Akustiska mätningar görs av olika anledningar. Det kan vara utredning av störande ljud, verifiering av ljudkrav i färdig byggnad, undersökning av rumsakustiska egenskaper eller kontroll av maskinell utrustning. Vi löser ert behov och hjälper er för rätt beslut.

Projektering - bättre resultat till lägre kostnad

Akustisk projektering blir som bäst när erfarenhet och gedigna data möter nyfikenhet och kreativitet. Ju tidigare i projektet vi kommer in, desto lättare kan vi förebygga kostsamma projekteringsmisstag. En bra akustisk projektering ger effektiva lösningar och bidrar samtidigt till minskad materialanvändning och en snabbare byggprocess.

Bullerstörningar – från problem till lösning

Ljudproblem i byggnader? Buller inom kontorslandskap? Eller ljud från maskinell utrustning? Oavsett vilket hjälper vi er att hitta orsaken. Ett platsbesök med en bullermätning är som regel det bästa sättet att ta reda på vad som stör. Med resultatet i hand tar vi fram lösningar som rättar till problemet.

Rumsakustik - rätt ljud på rätt plats

Med rumsakustik menar vi rummets förmåga att transportera ljud från ljudkälla till mottagare. Det innebär till exempel att sprida ljudet så bra som möjligt, utan förvrängning, i en operasal. Det kan också vara att förhindra att ljud breder ut sig i ett kontorslandskap eller studsar olämpligt i en föreläsningssal. Genom att väga samman materialval och olika ytors utformning ser vi till att rätt ljud hamnar på rätt plats och att önskat rumsakustiskt uttryck skapas.

ACAD har lång erfarenhet och stort kunnande av byggande i trä

Klimatsmarta träbyggnader

Intresset för klimatsmart träbyggande växer för varje år och flervåningshus med trästommar blir allt vanligare. De Co2 mässiga fördelarna är stora liksom trivsel i lokalerna. Samtidigt innebär trä som material akustiska utmaningar som måste hanteras med expertkunskap för att byggnaden ska kunna fungera optimalt.

BETONGHUS ÄR TUNGA OCH TÄTA

En akustiskt bra byggnad baserar sig på hundratusentals parametrar. Betong har länge varit det dominerade materialet vid höghusbyggen. Branschen har därför en ackumulerad kunskap om de detaljer som skapar såväl täthet som kontroll över hur ljud rör sig i byggnaden.

TRÄSYSTEM KRÄVER MER AKUSTIKKUNSKAP

Byggande i trä skiljer sig mycket från byggande i betong, inte minst akustiskt. Ett hus med trästommar är mycket lättare, vilket försvårar luft- och stegljudsisolering. De bärande systemen ska skiljas från varandra akustiskt, samtidigt som de ska kunna överföra last. När sedan schakt eller dragning av installationer måste ske på bygget kompliceras bilden ytterligare

Vi är EXPERTER PÅ BYGGNADER I TRÄ

Marknaden för byggsystem i trä växer snabbt och idag har flertalet tillverkare utvecklat och dokumenterat sina byggdelar på ett bra sätt. Många arkitekter och byggare väljer därför numera gärna träbaserade bjälklag och väggar till sina projekt. Det som dock saknas är kunskap om detaljer, och hur delarna ska sättas ihop för att täthet ska uppnås.

ACAD har många års praktisk erfarenhet av att arbeta med akustik i träbyggnader.
Tack vare vår stora kunskapsbank hittar vi de rätta och genomförbara lösningarna och undviker dyrbara och frustrerande fallgropar.

Ett urval av våra projekt inom byggnad