Ulls hus, Sveriges Lantbruksuniversitet

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har omstrukturerat sina lokaler i Ultuna, Uppsala, för att åstadkomma ett mer koncentrerat campus. Vårt uppdrag har varit att tillsammans med Ahrbom & Partner att forma akustiken för projektet. Ulls hus har en bruttoarea på 24,000 m². Svårigheten har legat i att forma akustiken för tre separata stomsystem som alla förekommer i denna byggnad. Ljudisoleringen och rumsakustiken ska fungera för trästomme, håldäcksbjälklag-stomme samt befintlig betongstomme. Huset innehåller även flertalet stora och mellanstora hörsalar för vilket taluppfattbarheten är av största vikt där djupanalys av rumsakustiken har utförts med rumsakustiska 3D-modeller. Kontrollmätningar i färdig byggnad har visat att taluppfattbarheten, mätt i STI (speech transmission index), är mycket god. Att förstärka talet med högtalare är inte nödvändigt alls i dessa stora salar. Dock för personer med nedsatt hörsel, eller talare med svaga röster, kan ett elektroakustiskt system vara till hjälp. Rumsakustiken i stora hörsalar utformas alltid så att de ska fungera för både naturligt tal och förstärkt tal med högtalare.

Datum: 2014-09-12 07:06:18

KUND:

Referensnummer: 11065

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader