Bra tal kräver mer än retorik

Vill du att budskapet ska gå fram? Då räcker det inte med strålande retorik. Även rumsakustiken måste stödja talaren. I konferensrum, undervisningssalar och alla platser där budskap framförs gäller det att göra det enkelt för lyssnaren att uppfatta det som sägs.

STI Speech Transmission Index är ett mått på taluppfattbarheten. Genom att mäta STI på olika platser i ett rum förstår vi hur ljuden förflyttar sig, var utmaningarna ligger och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Varför kravsätter vi STI?Ett rum vars primära funktion är talkommunikation, såsom konferensrum, undervisningssalar och samlingssalar, är av uppenbara skäl beroende av god taluppfattbarhet. Att endast använda sig av parametern efterklangstid är många gånger ett för trubbigt mått på hur väl det går att uppfatta talbärande ljud. Även om det många gånger går att uppfatta tal i utrymmen med sämre rumsakustik så läggs onödigt stor ansträngning för åhöraren att tyda vad som sägs. Åhörare har helt enkelt svårare att hålla fokus på topp när taluppfattbarheten är låg.

Med en genomtänkt blandning av absorbenter och reflektorer designar vi sedan lokalen så att störande bakgrundsljud, som ventilation, dämpas medan viktigt ljud, som tal, fritt förs vidare. Om talaren står på den andra sidan ett långbord i ett konferensrum kan en bra rumsakustik ge dig upplevelsen att den som pratar faktiskt står alldeles intill dig. 

Hur mäter vi STI? Vi mäter signalen från en högtalare, som sänder ut en standardiserad testsignal, i hälften av åhörarpunkterna med en STI-mätare som ger ett STI-värde mellan 0 och 1, där 1 är bäst. Varje mätpunkt har ett STI-värde. I vårt mätresultat illustrerar vi resultatet över rummets utformning med en färgskala som representerar de uppmätta STI-värdena.

Nedan visas ett exempel från ett mindre mötesrum, där STI-värdet uppmättes till över 0,75 i varje mätpunkt. ”S” står för sändarens position och siffrorna är mätpositionernas numrering.

Läs mer

Tele2ARENA

Vad är det för skillnad på en konsert