Lågfrekvent buller från kryssningsfartyg

Ljud påverkar oss på många sätt, inte minst lågfrekvent buller. Idag vet vi att det finns en koppling mellan buller under 50 Hz och ökat blodtryck, ökad hjärtfrekvens, höjda nivåer av stresshormon, minskad kognitiv funktion och minskad livskvalitet.

2015 aktualiseras just hälsoaspekten då nya bestämmelser i Plan- och bygglagen tillåter att gränsen för industribuller överskrids i närheten av bostäder – så länge inomhuskraven uppfylls. Lagändringen gör det alltså möjligt att bygga bostäder på platser som tidigare ansågs som olämpliga, till exempel Värtahamnen och Frihamnen i Stockholm. Kryssningsfartyg som lägger till här genererar via ventilationssystem och elgeneratorer ofta ett lågfrekvent buller ner till 31,5 Hz. Då dagens mätstandarder och beräkningsprogram inte sträcker sig under 50 Hz är det svårt att verifiera störningsrisken för de framtida boende i området.

Hur stor är då störningsrisken att bo nära lågfrekvent buller från kryssningsfartyg? För att pröva fasaders förmåga att reducera lågfrekventa ljud gjorde jag, under Andreas Selamtzis (ACAD) handledning, våren 2023 mitt exjobb i ämnet. Med hjälp av fältmätningar av fasadisolering ner till 20 Hz samt (FEM) beräkningar av stående vågor i mottagarrum tyder resultaten på att moderna fasader har en god ljudisoleringsförmåga under 50 Hz. Mätningarna visade också att det som faktiskt har störst påverkan på ljudisoleringen är – fönster.

Oscar Björneklett

Läs mer

Tele2ARENA

Vad är det för skillnad på en konsert